Par mums

Latvijas šķīrējtiesā process ir vienkāršāks un ātrāks salīdzinājumā ar valsts tiesām

Latvijas šķīrējtiesa ir izveidota 2005. gadā, kas to ierindo starp pieredzes bagātākajām un prestižākajām Latvijas Republikā reģistrētajām šķīrējtiesām. Latvijas šķīrējtiesa ir nevalstiska un neatkarīga institūcija, kas darbojas pastāvīgi un ir tiesīga izšķirt jebkurus civiltiesisku strīdus, ja vien strīds nav pakļauts ekskluzīvai valsts tiesu jurisdikcijai, un, ja puses ir rakstiski vienojušās par strīda nodošanu izšķiršanai Latvijas šķīrējtiesā.

Vienojoties par strīdu izšķiršanu Latvijas šķīrējtiesā, puses iegūst vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar strīdu izšķiršanu valsts tiesās, proti:

• Ekonomijas princips. Latvijas šķīrējtiesā strīds tiek izskatīts pēc iespējas īsākā laika posmā, tādējādi ļaujot pusēm izvairīties no zaudējumu ciešanas saistībā ar ilgiem tiesvedības procesiem. Atšķirībā no valsts tiesām, Latvijas šķīrējtiesas spriedumu nav iespējams pārsūdzēt apelācijas un kasācijas kārtībā, kas būtiski samazina tiesvedības procesa ilgumu.

• Latvijas šķīrējtiesā tiesvedības izdevumi ir mazāki salīdzinājumā ar tiesvedības izdevumiem valsts tiesās. Izskatot strīdus Latvijas šķīrējtiesā, pusēm atkrīt tādi izdevumi kā nodevas maksa par apelācijas un kasācijas sūdzību iesniegšanu.

• Puses var vienoties par tiesvedības valodu šķīrējtiesā, kā arī par šķīrējtiesas procesa norises vietu.

• Šķīrējtiesas procesa konfidencialitāte pretstatā valsts tiesas publiskumam. Šķīrējtiesas sēdes ir slēgtas, un personas, kas nepiedalās lietā, tajā var būt klāt tikai tad, ja puses tam piekritušas. Šķīrējtiesa nav tiesīga spriedumu nodot atklātībai bez pušu piekrišanas.

• Ir nodrošināta Latvijas šķīrējtiesas sprieduma izpilde citās valstīs saskaņā ar 1958.gada 10. jūnija Ņujorkas konvenciju, kurai ir pievienojusies arī Latvija un vēl vairāk kā 100 valstis.