Klauzulas paraugi

Lai strīds tiktu izšķirts Latvijas šķīrējtiesā, dokumentos (līgumos, vienošanās, pavadzīmēs) nepieciešams iekļaut vienu no zemāk norādītajām Latvijas šķīrējtiesas klauzulām:

Šķīrējtiesas klauzulas paraugteksts Nr. 1

Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas šķīrējtiesā (Reģ. Nr. 40003754139), saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā.

(Ierakstot šādu klauzulu, strīds tiks izšķirts mutvārdu procesā, ar pušu piedalīšanos.)

vai

Šķīrējtiesas klauzulas paraugteksts Nr. 2

Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas šķīrējtiesā (Reģ. Nr. 40003754139), saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā rakstveida procesā.

(Ierakstot šādu klauzulu, strīds tiks izskatīts rakstveida procesā, bez pušu piedalīšanās.)

vai

Šķīrējtiesas klauzulas paraugteksts Nr. 3

Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas šķīrējtiesā (Reģ.Nr. 40003754139), saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā vai Latvijas Republikas tiesā pēc prasītāja izvēles.

(Ierakstot šādu klauzulu, prasītājam ir noteiktas izvēles tiesības, kurā tiesā iesniegt prasību – Latvijas Šķīrējtiesā vai Latvijas Republikas tiesā.)
Šķīrējtiesas klauzulas paraugtekstam ir tikai rekomendējošs raksturs. Papildus puses šķīrējtiesas klauzulā var iekļaut noteikumus, kas atbilst Latvijas šķīrējtiesas reglamentā noteiktajai kārtībai.