Tiesvedības izmaksas

Visas cenas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN)

Latvijas šķīrējtiesas tiesvedības maksa*

(ja lietu izšķir šķīrējtiesa viena šķīrējtiesneša sastāvā)

Prasības summa

Tiesvedības maksa

līdz 1 423 €

214 €
 

no 1 424 €

285 € un
2,5% no prasības summas, kas pārsniedz 1 423 €

no 7 116 €

356 € un
1,6% no prasības summas, kas pārsniedz 7 115 €

no 28 460 €

712 € un
1% no prasības summas, kas pārsniedz 28 459 €

no 142 290 €

1 836 € un
0,3% no prasības summas, kas pārsniedz 142 289 €

no 711 442 €

3 543 € un
0,2% no prasības summas, kas pārsniedz 711 441 €

no 1 422 882 €

4 511 € un
0,1% no prasības summas, kas pārsniedz 1 422 881 €

Nemantiskas prasības

356 €
 

Latvijas šķīrējtiesas šķīrējtiesneša honorārs*

par lietas izskatīšanu Latvijas šķīrējtiesā

Prasības summa

Tiesvedības maksa

līdz 1 423 €

171 €

no 1 424 €

214 €

no 7 116 €

356 €

no 28 460 €

641 €

no 142 290 €

997 €

no 711 442 €

1 423 €

no 1 422 882 €

2 125 €

Nemantiskas prasības

356 €


* Īpašie nosacījumi

  1. Ja procesā piedalās vairāki prasītāji un (vai) vairāki atbildētāji, tiesvedības maksa palielinās par 10% par katru papildu prasītāju vai atbildētāju.
  2. Ja strīdu izšķir šķīrējtiesa trīs vai piecu šķīrējtienešu sastāvā, šķīrējtiesas tiesvedības maksa palielinās attiecīgi par 50 vai 100 procentiem.
  3. Pusei, kura vēlas, lai šķīrējtiesas sēde tiktu protokolēta, jāiemaksā šķīrējtiesai atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem 143 € apmērā. Ja šķīrējtiesas sēde ilgst ilgāk par trim stundām, atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem nosakāma pēc likmes 50 € stundā, kas iemaksājama šķīrējtiesai papildus.
  4. Atlīdzība par tulka pakalpojumiem nosakāma, vadoties pēc zvērināta tulka, tulka vai tulkošanas biroja sastādītās tāmes.
  5. Atlīdzība par eksperta pakalpojumiem nosakāma pēc eksperta, ekspertu biroja vai citas ekspertīzi veicošas institūcijas sastādītas tāmes.
  6. Šķīrējtiesneša ceļa un uzturēšanas izdevumu apmēru nosaka, vadoties pēc šķīrējtiesneša iesniegtā aprēķina un to pamatojošiem dokumentiem.
  7. Atlīdzība par kopēšanas pakalpojumiem tiek noteikta 1.42 € apmērā par vienu A4 formāta lapu.

Rekvizīti

Nosaukums: Biedrība "Šķīrējtiesas procesa atbalsta biedrība"

Reģ. Nr.: 40008237821

Banka: AS Luminor Bank

Konts: LV47RIKO0002930213574

SWIFT kods: RIKOLV2X